Diagnoza firmy – pierwszy krok

Diagnoza firmy to proces, w ramach którego dokonuje się oceny stanu organizacji oraz jej bliższego i dalszego otoczenia. Celem diagnozy jest zidentyfikowanie mocnych i słabych stron firmy, a także określenie jej potencjału i możliwości rozwojowych

diagnoza firmy

Diagnoza firmy może dotyczyć różnych aspektów działalności organizacji, takich jak: sytuacja finansowa, struktura i zasoby ludzkie, procesy i technologie, produkty i usługi, a także relacje z klientami i konkurencją. Poniżej przedstawiam moje krótkie spojrzenie w temacie diagnozy organizacji.

Czym jest diagnoza firmy?

Diagnoza firmy jest ważnym narzędziem zarządzania, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie stanu organizacji oraz na wypracowanie odpowiednich działań naprawczych dla realizacji przyjętej strategii rozwoju. Diagnoza firmy może być przeprowadzana zarówno wewnątrz organizacji, jak i przez zewnętrznych ekspertów. Oba podejścia mają swoje blaski i cienie, ale to temat na inny artykuł.

Przeprowadzenie diagnozy firmy wymaga zgromadzenia odpowiednich danych i informacji, a także ich analizy i interpretacji. Możliwe metody zbierania danych to m.in. badania ankietowe, wywiady, kwestionariusze, a także analiza dokumentów czy danych finansowych. Analiza danych pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących obecnego stanu firmy i możliwości jej rozwoju.

Obszary diagnozy

Diagnoza firmy może obejmować różne obszary działalności organizacji, takie jak:

 • Sytuacja finansowa: analiza danych finansowych pozwala na określenie stanu finansów firmy oraz na wyciągnięcie wniosków dotyczących jej zdolności do generowania zysków, a co za tym idzie – monetyzacji modelu biznesowego, w którym działa firma.
 • Struktura i zasoby ludzkie: diagnoza zasobów ludzkich pozwala na określenie stanu kompetencji i motywacji pracowników oraz na wyciągnięcie wniosków dotyczących potrzeby szkolenia i rozwoju zespołu.
 • Procesy i technologie: diagnoza procesów i technologii pozwala na zidentyfikowanie efektywności działania firmy oraz na określenie możliwości wprowadzenia zmian i poprawy efektywności.
 • Produkty i usługi: diagnoza oferty firmy pozwala na zidentyfikowanie jej mocnych i słabych stron oraz na określenie możliwości ulepszenia oferty w kierunku podejścia klientocentrycznego.
 • Relacje z klientami i konkurencją: diagnoza relacji z klientami i konkurencją pozwala na zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz na określenie pozycji firmy na rynku.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich aspektów, które mogą być wzięte pod uwagę w diagnozie organizacji, a jedynie wymienia te najważniejsze z punktu widzenia uzyskania przez firmę początkowych rekomendacji do zmiany.

Zamów diagnozę

Zamów diagnozę dla Twojej firmy

Zobacz więcej

Podsumowanie

Podsumowując, diagnoza firmy to proces, który pozwala na lepsze zrozumienie stanu organizacji oraz na wypracowanie odpowiednich działań naprawczych lub rozwojowych. Diagnoza obejmuje różne obszary działalności firmy, takie jak sytuacja finansowa, struktura i zasoby ludzkie, procesy i technologie, produkty i usługi oraz relacje z klientami i konkurencją. Dzięki diagnozie firma może lepiej zarządzać swoimi zasobami i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, a także skuteczniej działać na wzmacniania kluczowych czynników sukcesu. Podobnie jak w przypadku corocznego przeglądu samochodu, warto również dokonywać okresowych przeglądów stanu firmy, aby zapewnić jej sprawne działanie i uniknąć niepotrzebnych problemów. Dzięki temu będziemy mogli w porę zareagować na ewentualne nieprawidłowości i zapobiec ewentualnym kłopotom w zakresie działań rozwojowych firmy.

Diagnozy stanu organizacji

Potrzebujesz diagnozy dla
Twojej firmy? Skontaktuj się ze mną 👇

  Previous reading
  Akademia Menadżera HR – szkolenia dla MŚP
  Next reading
  Jak napisać analizę potrzeb rozwojowych w programie Akademia Menadżera Cyfryzacji?