Akademia Menadżera HR – szkolenia dla MŚP

Po sukcesach programów Akademia Menadżera MŚP oraz Akademia Menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji PARP planuje zorganizowanie kolejnego konkursu pod nazwą "Akademia Menadżera HR"

akademia menadżera HR

Konkurs ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z sektora MMŚP do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związanej m.in. ze starzeniem się społeczeństwa i zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. Konkurs będzie skierowany do zespołów HR, pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy oraz menadżerów i kandydatów na menadżerów, którzy powinni posiadać odpowiednie kompetencje do zarządzania zasobami ludzkimi firmy w świetle wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych z cyfryzacją, automatyzacją, przejściem na pracę zdalną, a także koniecznością zarządzania zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi oraz stosowania zasad równości szans, zasady zrównoważonego rozwoju czy wsparcia zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.

Podobnie jak w poprzednich programach osią tego programu będzie lista kompetencji, z których będą mogli szkolić się beneficjenci programu.

Zostały one zaprezentowane na konferencji BUR „Zadbaj o swój biznes”.

Oto lista kompetencji w programie Akademia Menadżera HR:

 1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy.
 2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy.
 3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową.
 4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.
 5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.
 6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową.
 7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy.
 8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.
 9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR.
 10. Orientacja w biznesie i uwarunkowania społeczno-kulturowych.
 11. Digital – wykorzystanie narzędzi ICT w obszarze HR.
 12. Analityka w procesach HR w konteście zmian rynku pracy.
 13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników.
 14. Zarządzanie procesami technologicznymi wsparcia pracy.

Każde z powyższych szkoleń (kompetencji) już wkrótce otrzyma szczegółowy opis, który znając dotychczasowe programy Akademii Menadżera będzie się opierał o:

Definicja kompetencji
Efekty uczenia się Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne (postawy)
Przykładowe narzędzia weryfikacji kompetencji

Jednak zanim to nastąpi na podstawie mojego doświadczenia przedstawiam prognozowany, krótki opis każdej z kompetencji w programie Akademia Menadżera HR. Być może już teraz pomoże on Tobie, drogi przedsiębiorco przygotować się do nowego konkursu PARP.

 

Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy.

Współczesny rynek pracy jest bardzo konkurencyjny i dynamiczny. Szkolenie to ma na celu przygotowanie uczestników do wyzwań, jakie niesie ze sobą obecna rzeczywistość. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najnowszych trendów na rynku pracy, takich jak nowe technologie, narzędzia rekrutacyjne, automatyzacja i digitalizacja. Nauczą się również jak przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników oraz jak rozwijać ich umiejętności.

Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie zmiany zachodzą na rynku pracy i jak efektywnie nimi zarządzać. Uczestnicy dowiedzą się jak diagnozować potrzeby zmian w organizacji oraz jak przeprowadzać proces zmiany w sposób planowy i efektywny. Omówione zostaną również narzędzia, które mogą pomóc w zarządzaniu zmianami oraz sposoby na przeciwdziałanie oporowi w organizacji.

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w radzeniu sobie z wyzwaniami wynikającymi z różnic wiekowych w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnic między pokoleniami i ich różnych stylów pracy, a także na temat sposobów na efektywne zarządzanie zespołem składającym się z osób z różnych grup wiekowych. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek oraz na tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z różnorodności w organizacji oraz jak efektywnie zarządzać zespołem składającym się z osób różnych kultur, religii czy narodowości. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na tworzenie atmosfery akceptacji i tolerancji w organizacji, nauczą się również jak radzić sobie z konfliktami między różnymi grupami pracowników.

Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, co oznaczają pojęcia równości szans, niedyskryminacji i transparentności oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ich obowiązki i jakie prawa przysługują pracownikom w kontekście tych pojęć. Omówione zostaną również narzędzia i procedury, które mogą pomóc w wdrożeniu zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności w organizacji, takie jak procedury rekrutacyjne, plany rozwoju i awansu, a także programy szkoleniowe.

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jak efektywnie zarządzać pracownikami pracującymi zdalnie lub w trybie hybrydowym. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania pracą zdalną i hybrydową, takich jak komunikacja, delegowanie zadań, monitorowanie postępów pracy czy motywowanie pracowników. Omówione zostaną również narzędzia i technologie, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu pracą na odległość, takie jak platformy do pracy zdalnej, narzędzia do zarządzania projektami czy systemy do monitorowania czasu pracy.

Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy.

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wdrażania nowych modeli i form organizacji pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych modeli organizacji pracy, takich jak praca zdalna, elastyczne godziny pracy czy praca na zlecenie. Omówione zostaną również sposoby na skuteczne wdrożenie tych modeli w praktyce, a także sposoby na motywowanie i monitorowanie pracy pracowników.

Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z budowania środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na tworzenie warunków pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz na temat dostępnych narzędzi i technologii wspierających pracę osób z niepełnosprawnościami.

Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na wykorzystanie procesów migracyjnych w procesie rekrutacji i selekcji oraz na temat sposobów na integrację pracowników migracyjnych w organizacji. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Orientacja w biznesie i uwarunkowania społeczno-kulturowych

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie są uwarunkowania społeczno-kulturowe biznesu oraz jak skutecznie działać w różnych środowiskach biznesowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych modeli biznesowych i na temat sposobów na efektywne nawiązywanie relacji biznesowych. Omówione zostaną również sposoby na radzenie sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w biznesie oraz na budowanie międzykulturowych relacji biznesowych.

Zamów diagnozę

Zamów diagnozę dla Twojej firmy

Zobacz więcej

Digital – wykorzystanie narzędzi ICT w obszarze HR

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania narzędzi ICT w obszarze HR. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych narzędzi i technologii dostępnych na rynku, takich jak systemy zarządzania kadrami, platformy rekrutacyjne czy narzędzia do analizy danych. Omówione zostaną również sposoby na efektywne wdrożenie tych narzędzi w praktyce oraz na zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z wykorzystania analityki w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku, takich jak narzędzia do analizy danych, systemy wizualizacji czy narzędzia do prognozowania trendów. Omówione zostaną również sposoby na efektywne wykorzystanie analityki w procesach rekrutacji, selekcji i oceny pracowników.

Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z zrównoważonego zarządzania potencjałem pracowników oraz jak efektywnie je wdrożyć w organizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na identyfikację i rozwój potencjału pracowników, a także na temat sposobów na zachowanie równowagi między potrzebami organizacji a potrzebami pracowników. Omówione zostaną również sposoby na zapobieganie wypaleniu zawodowemu i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy.

Zarządzanie procesami technologicznymi wsparcia pracy

Szkolenie to ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu, jakie korzyści płyną z efektywnego zarządzania procesami technologicznymi wsparcia pracy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sposobów na identyfikację i analizę procesów technologicznych, a także na temat sposobów na ich optymalizację i usprawnienie. Omówione zostaną również sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych oraz na efektywne szkolenie pracowników w zakresie korzystania z narzędzi technologicznych.

Podsumowanie

Akademia Menadżera HR zapowiada się bardzo interesująco i wszystko wskazuje na to, żę powtórzy sukces swoich poprzedniczej, tj. Akademii Menadżera MŚP i Akademii Menadżera w zakresie kompetencji cyfrowych. Wszystkie szkolenia w nowym programie z pewnością pomogą uczestnikom w zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji wobec różnych wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, automatyzacja czy przejście na pracę zdalną.

 

Akademia Menadżera HR

Potrzebujesz diagnozy dla
Twojej firmy? Skontaktuj się ze mną 👇

  Previous reading
  Co to jest BUR – baza usług rozwojowych?
  Next reading
  Diagnoza firmy – pierwszy krok